torsdag 13 oktober 2016

BESLUT 1(4) 2016-06-30 Dnr 218-19706-2016 Kontaktperson Förvaltningsjuridiska Eva Johansson 010-2241406 Eva.G.Johansson@lansstyrelsen.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 010-224 11 10 102-2912 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00 010-224 11 02 JAKTTIDER OCH FÄLLAVGIFT FÖR ÄLGJAKTEN 2016/2017 Länsstyrelsen beslutar om jakttider och fällavgifter för älgjakten under jaktår 2016/2017 inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen Skåne. Beslutet fattas med stöd av 33 § jaktlagen (1987:259), 3a § och 52 b § jaktförordningen (1987:905) samt 33 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort och efter tillstyrkande av Viltförvaltningsdelegationen: Jakttider Älgskötselområden : Jakttiden inom älgskötselområden huvudsakligen belägna inom de älgförvaltningsområden som är inrättade av Länsstyrelsen Skåne, omfattar tiden från och med den 10 oktober 2016 till och med den 31 januari 2017. Den rekommenderade jakttiden är dock från och med den 25 oktober 2016 till och med den 31 januari 2017. Licensområden: Jakttiden inom licensområden huvudsakligen belägna inom de älgförvaltningsområden som är inrättade av Länsstyrelsen Skåne, omfattar tiden från och med den 10 oktober 2016 till och med den 31 januari 2017. Den rekommenderade jakttiden är dock från och med den 25 oktober 2016 till och med den 31 januari 2017. Oregistrerad mark: För jakt som sker utan licens och som endast avser årskalv är jaktiden från den 10 oktober 2016 t.o.m. den 11 oktober 2016. Fällavgift Fällavgiften för vuxen älg bestäms till 1000 kronor och för årskalv bestäms fällavgiften till 100 kronor. BESLUT 2(4) 2016-06-30 Dnr 218-19706-2016 Länsstyrelsen bestämmer, med stöd av 59 § jaktförordningen, att detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse, se bilaga 1. Kungörelsen ska införas i Post och Inrikes tidning, Kristianstadsbladet, Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet, Trelleborgs Allehanda, Ystads Allehanda, Norra Skåne, Laholms Tidning, Hallandsposten och Helsingborgs Dagblad. Delgivning anses ha skett när två veckor har förflutit från dagen för detta beslut under förutsättning att kungörelsen inom tio dagar från dagen för detta beslut införts i ovannämnda tidningar. Länsstyrelsens beslut angående jakttider kan överklagas till Naturvårdsverket och beslut angående fällavgift kan överklagas till Förvaltningsrätten, se bilaga 2. Eva Fjelkner enhetschef Eva Johansson länsassessor Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift Kopia till: Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Kronobergs län Polismyndigheten Älgskötselområden huvudsakligen belägna i älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Skåne län Ordförande för älgförvaltningsgrupper nordost-mellersta norra, nordväst och mellersta-syd. Jägareförbundet Skåne, Box 572, 291 25 Kristianstad Jägarnas Riksförbund, Skånes Riksjägare, c/o Sven-Olof Sandberg, Löndala 112, 284 92 Perstorp BESLUT 3(4) 2016-06-30 Dnr 218-19706-2016 Bilaga 1 Kungörelsetext Länsstyrelsen Skåne har den 30 juni 2016 beslutat om jakttider för älg samt fällavgift under jaktåret 2016/2017 för de älgförvaltningsområden som inrättats av Länsstyrelsen Skåne. Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Skåne, Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad och Kungsgatan 13, Malmö samt på Länsstyrelsen Skånes hemsida www.lansstyrelsen.se/skane. BESLUT 4(4) 2016-06-30 Dnr 218-19706-2016 Bilaga 2 Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut Om ni vill Ni överklaga beslutet om jakttid ska Ni skriva till Naturvårdsverket. Vill ni överklaga Länsstyrelsens beslut angående fällavgift ska Ni skriva till Förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen ställs alltså Naturvårdsverket respektive till Förvaltningsrätten i Malmö men ska skickas till Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad eller till skane@lansstyrelsen.se. Ert överklagande ska ha inkommit till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet delgavs. Dock ska, om klaganden är en part som företräder det allmänna, överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Av överklagandet bör framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) hur Ni vill att beslutet ska ändras varför Ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt (eventuella handlingar eller annat som styrker det bör bifogas) Ange också Ert namn, person-/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. Skrivelsen ska vara undertecknad av Er. Om Ni anlitar ombud kan istället ombudet underteckna skrivelsen. I så fall bör fullmakt sändas med. Behöver Ni veta mer om hur man överklagar kan Ni kontakta Länsstyrelsen, telefonnummer 010-224 10 00

BESLUT
1(4)
2016-06-30
Dnr
218-19706-2016
Kontaktperson
Förvaltningsjuridiska
Eva
Johansson
010-2241406
Eva.G.Johansson@lansstyrelsen.se
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
Bankgiro
E-post
www
205
15
Malmö
Kungsgatan
13
010-224
10
00
010-224
11 10
102-2912
skane@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/skane
291
86
Kristianstad
Ö Boulevarden
62
A
010-224
10
00
010-224
11 02
JAKTTIDER
OCH
FÄLLAVGIFT
FÖR
ÄLGJAKTEN
2016/2017
Länsstyrelsen
beslutar
om
jakttider
och
fällavgifter
för
älgjakten
under
jaktår
2016/2017
inom
älgförvaltningsområden
inrättade
av
Länsstyrelsen
Skåne.
Beslutet
fattas
med
stöd
av
33
§ jaktlagen
(1987:259),
3a
§ och
52
b § jaktförordningen
(1987:905)
samt
33
§ Naturvårdsverkets
föreskrifter
och
allmänna
råd
(NFS
2011:7)
om
jakt
efter
älg
och
kronhjort
och
efter
tillstyrkande
av
Viltförvaltningsdelegationen:
Jakttider
Älgskötselområden
:
Jakttiden
inom
älgskötselområden
huvudsakligen
belägna
inom
de
älgförvaltningsområden
som
är
inrättade
av
Länsstyrelsen
Skåne,
omfattar
tiden
från
och
med
den
10
oktober
2016
till
och
med
den
31
januari
2017.
Den
rekommenderade
jakttiden
är
dock
från
och
med
den
25
oktober
2016
till
och
med
den
31
januari
2017.
Licensområden:
Jakttiden
inom
licensområden
huvudsakligen
belägna
inom
de
älgförvaltningsområden
som
är
inrättade
av Länsstyrelsen
Skåne,
omfattar
tiden
från
och
med
den
10
oktober
2016
till
och
med
den
31
januari
2017.
Den
rekommenderade
jakttiden
är
dock
från
och
med
den
25
oktober
2016
till
och
med
den
31
januari
2017.
Oregistrerad
mark:
För
jakt
som
sker
utan
licens
och
som
endast
avser
årskalv
är
jaktiden
från
den
10
oktober
2016
t.o.m.
den
11
oktober
2016.
Fällavgift
Fällavgiften
för
vuxen
älg
bestäms
till
1000
kronor
och
för
årskalv
bestäms
fällavgiften
till
100
kronor.
BESLUT
2(4)
2016-06-30
Dnr
218-19706-2016
Länsstyrelsen
bestämmer,
med
stöd
av
59
§ jaktförordningen,
att
detta
beslut
ska
gälla
omedelbart
även
om
det
överklagas.
Länsstyrelsen
förordnar,
med
stöd
av 49
§ delgivningslagen
(2010:1932),
att
delgivning
av
detta
beslut
ska
ske
genom
kungörelse,
se bilaga
1.
Kungörelsen
ska
införas
i Post
och
Inrikes
tidning,
Kristianstadsbladet,
Sydsvenska
Dagbladet,
Skånska
Dagbladet,
Trelleborgs
Allehanda,
Ystads
Allehanda,
Norra
Skåne,
Laholms
Tidning,
Hallandsposten
och
Helsingborgs
Dagblad.
Delgivning
anses
ha skett
när
två
veckor
har
förflutit
från
dagen
för
detta
beslut
under
förutsättning
att
kungörelsen
inom
tio
dagar
från
dagen
för
detta
beslut
införts
i
ovannämnda
tidningar.
Länsstyrelsens
beslut
angående
jakttider
kan
överklagas
till
Naturvårdsverket
och
beslut
angående
fällavgift
kan
överklagas
till
Förvaltningsrätten,
se
bilaga
2.
Eva
Fjelkner
enhetschef
Eva
Johansson
länsassessor
Detta
beslut
har
bekräftats
digitalt
och
saknar
därför
namnunderskrift
Kopia
till:
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen
i Blekinge
län
Länsstyrelsen
i Hallands
län
Länsstyrelsen
i Kronobergs
län
Polismyndigheten
Älgskötselområden
huvudsakligen
belägna
i älgförvaltningsområden
inrättade
av
Länsstyrelsen
i Skåne
län
Ordförande
för
älgförvaltningsgrupper
nordost-mellersta
norra,
nordväst
och
mellersta-syd.
Jägareförbundet
Skåne,
Box
572,
291
25
Kristianstad
Jägarnas
Riksförbund,
Skånes
Riksjägare,
c/o
Sven-Olof
Sandberg,
Löndala
112,
284
92
Perstorp
BESLUT
3(4)
2016-06-30
Dnr
218-19706-2016
Bilaga
1
Kungörelsetext
Länsstyrelsen
Skåne
har
den
30
juni
2016
beslutat
om
jakttider
för
älg
samt
fällavgift
under
jaktåret
2016/2017
för
de älgförvaltningsområden
som
inrättats
av
Länsstyrelsen
Skåne.
Beslutet
finns
tillgängligt
hos
Länsstyrelsen
Skåne,
Östra
Boulevarden
62
A,
Kristianstad
och
Kungsgatan
13,
Malmö
samt
på Länsstyrelsen
Skånes
hemsida
www.lansstyrelsen.se/skane.
BESLUT
4(4)
2016-06-30
Dnr
218-19706-2016
Bilaga
2
Hur
man
överklagar
Länsstyrelsens
beslut
Om
ni
vill
Ni
överklaga
beslutet
om
jakttid
ska
Ni
skriva
till
Naturvårdsverket.
Vill
ni
överklaga
Länsstyrelsens
beslut
angående
fällavgift
ska
Ni skriva
till
Förvaltningsrätten
i Malmö.
Skrivelsen
ställs
alltså
Naturvårdsverket
respektive
till
Förvaltningsrätten
i Malmö
men
ska
skickas
till
Länsstyrelsen
Skåne,
291
86
Kristianstad
eller
till
skane@lansstyrelsen.se.
Ert
överklagande
ska
ha
inkommit
till
Länsstyrelsen
inom
tre
veckor
från
den
dag
beslutet
delgavs.
Dock
ska,
om
klaganden
är en part
som
företräder
det
allmänna,
överklagandet
ha
kommit
in
inom
tre
veckor
från
den
dag
då beslutet
meddelades.
Av
överklagandet
bör
framgå
vilket
beslut
Ni
överklagar
(ange
diarienummer)
hur
Ni vill
att
beslutet
ska
ändras
varför
Ni
anser
att
Länsstyrelsens
beslut
är felaktigt
(eventuella
handlingar
eller
annat
som
styrker
det
bör
bifogas)
Ange
också
Ert
namn,
person-/organisationsnummer,
postadress
och
telefonnummer.
Skrivelsen
ska
vara
undertecknad
av Er.
Om
Ni
anlitar
ombud
kan
istället
ombudet
underteckna
skrivelsen.
I så
fall
bör
fullmakt
sändas
med.
Behöver
Ni
veta
mer
om
hur
man
överklagar
kan
Ni
kontakta
Länsstyrelsen,
telefonnummer
010-224
10
00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar